Biuro LGR

Odwiedziło nas...

Dziś0
Wczoraj13
Wizyt w tygodniu89
Wizyt w miesiącu283
Łącznie wizyt69327


XI Walne Zebranie Członków

PROTOKÓŁ Z XI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA „PARTNERSTWO JEZIOR" z dnia 29 października 2013 r.

Zobacz podjęte uchwały (kliknij)...

XI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior" odbyło się dnia 29 października 2013 r. w sali konferencyjnej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie, przy ul. Rynek 6.

Ad.1. O godzinie 16:00 Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Pan Bogusław Szymański, otworzył zebranie, witając przybyłych członków Stowarzyszenia.

Ad.2. Prezes Zarządu zaproponował na funkcję Przewodniczącego Zebrania Pana Ireneusza Kostkę, na Zastępcę Przewodniczącego Pana Adama Andriaszkiewicza, a na Sekretarza Walnego Zebrania Pana Leopolda Ochalika – kandydaci wyrazili zgodę. W głosowaniu nad wyborem Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia zadecydowali jednogłośnie za ich wyborem.

Ad.3. Pan Ireneusz Kostka, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, stwierdził, że Zebranie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia ale z uwagi na brak quorum (na 71 członków obecnych było 28 członków) zamknął Zebranie, ogłaszając, iż Zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i w tym samym miejscu, z tym, że o godz. 16.30.
O godzinie 16.30 Przewodniczący Zebrania ponownie otworzył Zebranie i stwierdził, że na 71 członków w Zebraniu bierze udział 39 członków (w tym 14 przez pełnomocników – 10 pełnomocnictw załączono do protokołu, a 4 są w aktach członków – Marcina Czerwonki, Łukasza Kugiel, Elżbiety Szymańskiej i Małgorzaty Winiarskiej) i w związku z tym Zebranie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz że mandaty zostały wydane wszystkim obecnym na Zebraniu członkom (lista obecności Członków Stowarzyszenia stanowi załącznik do protokołu).

Ad.4. Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad:
  1. Otwarcie Zebrania i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior".
  2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  8. Przedstawienie informacji z pracy Zarządu za okres od poprzedniego Zebrania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior";
    2) zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior".
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie posiedzenia.

Prezes Zarządu, Pan Bogusław Szymański, w imieniu Zarządu, wniósł o zmianę porządku obrad, polegającą na uwzględnieniu w porządku obrad następujących projektów uchwał w sprawach:

  1) zmiany uchwały Nr VIII/18/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior" z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior";
  2) upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior" do wprowadzania zmian w załączniku nr 2 (limity finansowe na środki osi priorytetowej 4 do umowy zawartej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Pan Prezes wyjaśnił, iż wniesienie pod obrady Zebrania pierwszej z proponowanych uchwał spowodowane jest potrzebą urealnienia zapisu dotyczącego skreślenia członka Stowarzyszenia w sytuacji, gdy zalega on ze składkami. Dotychczasowy zapis pozwala pozbawić członkostwa dopiero, gdy zaległość obejmuje conajmniej dwa okresy składkowe, czyli okres 2 lat. Taka sytuacja utrudnia zwłaszcza przeprowadzanie WZC, podczas których niejednokrotnie wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, a z reguły jest tak, iż taki członek nie uczestniczy także w WZC. Jednocześnie taki zapis wpłynie na terminowe opłacanie składek. Podobna propozycja jest w uchwale dotyczącej zmian w Statucie, więc konsekwencją tego jest zmiana przedmiotowej uchwały. Drugi projekt uchwały wynika z potrzeby niezwłocznego wprowadzania zmian w budżecie Stowarzyszenia, ponieważ Urząd Marszałkowski do tej pory nie dokonał weryfikacji wszystkich wniosków z II Konkursu, i gdy to nastąpi, to może zabraknąć czasu na zwołanie WZC (na ogłoszenie III Konkursu mamy czas do 31 grudnia 2013 r.) i dokonanie zmian w LSROR tj. określenie kwoty przeznaczonej na III Konkurs oraz ewentualnego przesunięcia środków finansowych pomiędzy zakresami.
Innych zmian do zaproponowanego porządku obrad przez Zarząd Stowarzyszenia nie zgłoszono. Tak zmieniony porządek Przewodniczący poddał głosowaniu – porządek został przyjęty jednogłośnie (39 głosów „za") w następującym brzmieniu:
  1. Otwarcie Zebrania i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior".
  2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  8. Przedstawienie informacji z pracy Zarządu za okres od poprzedniego Zebrania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior";
    2) zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior";
    3) zmiany uchwały Nr VIII/18/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior" z dnia 23 kwietnia 2012 r.w sprawie wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior";
    4) upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior" do wprowadzania zmian w załączniku nr 2 (limity finansowe na środki osi priorytetowej 4) do umowy zawartej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad.5. Przewodniczący Zebrania zaproponował aby członkami Komisji Skrutacyjnej zostali:

1) Bożena Giera;
2) Adam Wojtuszko;
3) Teresa Zwolak.
Innych kandydatów nie zgłoszono. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Skład komisji został powołany jednogłośnie (39 głosy „za"). Przewodniczącym komisji został Pan Adam Wojtuszko.

Ad.6. Przewodniczący Zebrania zaproponował aby członkami Komisji Uchwał i Wniosków zostali:
1) Kamila Krzysztofik;
2) Aleksander Matusiak;
3) Mariola Stenzel.
Innych kandydatów nie zgłoszono. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Skład komisji został powołany jednogłośnie (39 głosy „za"). Przewodniczącym komisji została Pani Kamila Krzysztofik.

Ad.7. Przewodniczący Zebrania, Ireneusz Kostka, stwierdził, że protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z dnia 20 maja 2013 r., był ogólnodostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz został wyłożony na sali obrad. Jednak jeżeli zebrani na WZC wyrażą taką wolę to Przewodniczący odczyta protokół. Nikt z obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia nie zgłosił takiej potrzeby. W wyniku głosowania protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie (39 głosy „za").

Ad.8. Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Bogusław Szymański, poinformował, że w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia tj. od dnia 20 maja 2013 r. do dnia dzisiejszego, Zarząd Stowarzyszenia odbył 6 posiedzeń, na których podjął 27 uchwał, (łącznie od 01 stycznia 2013 r. Zarząd obradował na 10 posiedzeniach, w trakcie których podjął 69 uchwał) oraz podejmował wiele innych decyzji i przedsięwzięć niezbędnych do funkcjonowania i działalności Stowarzyszenia. Zarząd w szczególności dokonał przyjęć bądź skreśleń członków Stowarzyszenia – przyjęto w poczet członków zwyczajnych 1 osobę fizyczną i w tym samym czasie skreślono z listy członków Stowarzyszenia 9 osób fizycznych, z powodu złożonych przez nich rezygnacji. Dwóm występującym członkom Zarząd umorzył zaległe składki z uwagi na wątpliwą skuteczność dochodzenia ich na drodze sądowej, gdyż koszty postępowania sądowego, a następnie egzekucji, znacznie przewyższyłyby ich wartość. Aktualnie nasze Stowarzyszenie liczy 71 członków, w tym 11 osób prawnych. W tym okresie wiele różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowych otrzymało finansowe wsparcie, w szczególności były to: zawody wędkarskie, impreza kulturalna organizowana przez Starostwo Powiatowe w Choszcznie, XV Otware Mistrzostwa Powiatu Choszczeńskiego w Strzelaniach Myśliwskich Śrutowych i X Mistrzostwa Powiatu Drwali, a także przekazano Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wokół Drawy" w Drawnie 25 kompletów materiałów promocyjnych naszego Stowarzyszenia. Materiały promocyjne Stowarzyszenia były wykorzystane przez LOT, jako nagrody za udział w konkursie ekologicznym, organizowanym w Szkole Podstawowej w Drawnie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku. Jednym z najważniejszych wydarzeń tego okresu była konferencja, zorganizowanaw dniach 30 września i 01 października 2013 r. w Barlinku. Konferencja dotyczyła podsumowania 6-miesięcznej prezydencji w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich, sprawowanej przez nasze Stowarzyszenie. Równolegle trwała konferencja naukowa pt. „Antropopresja na ekosystemy wodne, a ochrona przyrody i aktywizacja rybactwa", zorganizowana wspólnie z Drawieńskim Parkiem Narodowym. O dofinansowanie tej drugiej konferencji wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, na wydanie stosownej publikacji, w której będą zawarte m.in. referaty naukowe, jakie zostały zaprezentowane podczas konferencji. Wg oceny Zarządu, konferencje zostały właściwie przygotowane: dopisali zarówno uczestnicy konferencji, jak i prelegenci. Należy uznać, iż obie konferencje spełniły zakładane cele.
W dalszej części swego wystąpienia Prezes omówił wyjazdy studyjne, w których wzięło udział 32 członków Stowarzyszenia. Uczestniczyliśmy aktywnie również w imprezach organizowanych przez jednostki samorządowe, położone na terenie objętym LSROR, będące członkami Stowarzyszenia, podczas których jedną z głównych atrakcji była „Osada Rybacka", zorganizowana przez Stowarzyszenie „Szersza Perspektywa", które za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia otrzymało na ten cel dofinansowanie operacji pt. „Organizacja 5 imprez rybackich – Osady Rybackie miejscem sprzedaży produktów regionalnych i tradycyjnych", w ramach środka 4.1 PO RYBY 2007-2013. Promowaliśmy się także na Jarmarku Jakubowym w Szczecinie oraz podczas finału regat The Tall Ships Races 2013 (Finał Regat Wielkich Żaglowców 2013) w Szczecinie i Pikniku „POLACY PO RYBY", zorganizowanym w Kołobrzegu przez MRiRW.
W dalszej części wystąpienia Prezes omówił wyniki kontroli, jaka została przeprowadzona przez MRiRW w zakresie weryfikacji spełnienia przez Stowarzyszenie warunków umowy ramowej, podkreślając jej dobre rezultaty – niewielkie zastrzeżenia dotyczyły jedynie pracy Komitetu, co zdaniem Prezesa, nie miało większego wpływu na pozytywny wynik tej kontroli.
Uczestniczyliśmy i zrealizowaliśmy łącznie 7 projektów w ramach Środka 4.2 Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa. Prezes uznał, iż na szczególne podkreślenie zasługuje Maraton Rowerowy „Pętla Drawska" (byliśmy liderem tego projektu), w którym uczestniczyło 419 zawodników, w tym 300, których start dofinansowaliśmy w ramach projektu. Zdaniem Prezesa, można stwierdzić, iż dzięki współpracy wielu osób, w tym Zarządu, pracowników Biura LGR oraz Klubu Turystyki Rowerowej i wolontariuszy, był to sukces zarówno organizacyjny, jak i w zakresie promocji szeroko rozumianej kultury fizycznej oraz obszaru objętego LSROR, gdyż Maraton został uznany za najlepszy w Polsce w roku 2013.
Oprócz wspomnianych wcześniej przedsięwzięć, członkowie Zarządu i pracownicy Biura LGR brali czynny udział w pracach Stowarzyszenia np. udział w konferencjach, szkoleniach i imprezach promocyjnych, organizowanych przez Zachodniopomorską Sieć LGR, jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe.
Na zakończenie Prezes poinformował o imprezie integracyjnej, jaką Zarząd zorganizował dla wszystkich chętnych członków Stowarzyszenia i ich rodzin. Spotkaliśmy się w gronie ponad 60 osób, w tym obecni byli członkowie Zarządu, Komitetu i Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Biura LGR. Spotkanie odbyło się w dniu 26 lipca 2013 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „7 Ogrodów" w Łowiczu Wałeckim, którego właścicielami są nasi członkowie, Państwo Grażyna i Zdzisław Kugielowie

Ad.9. Podjęto następujące uchwały w sprawach:
  1)   zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior". Pani Dyrektor wyjaśniła, zmiana Statutu w głównej mierze zostaje przeprowadzona na polecenie MRiRW, gdyż zdaniem Ministerstwa nie zrealizowaliśmy do końca programu naprawczego, jaki został dla Stowarzyszenia ustalony w wyniku przeprowadzonej ewaluacji tj. nie wprowadziliśmy do Statutu zakazu prowadzenia przez członkowów Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komitetu, odpłatnej działalności lub świadczenia pracy, polegającej na doradztwie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc przyznaną w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY na lata 2007-2013 (pismo z dnia 25 października 2013 r., znak RYBoz-TJ-077-333/13 (5742)), a przy okazji Zarząd proponuje wprowadzenie kilku zmian, które usprawnia funkcjonowanie Stowarzyszenia. Wobec braku uwag, Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie – uchwałę przyjęto jednogłośnie (39 głosów „za" – uchwała Nr XI/16/2013);
  2) zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior" Z projektem uchwały zapoznała Dyrektor Biura LGR, Pani Irmina Olejnik-Czerwonka, informując, że potrzeba zmiany LSROR wynika z zalecenia MRiRW, jakie zostało sformułowane po przeprowadzonej przez MRiRW kontroli Stowarzyszenia (pismo z dnia 23 września 2013 r., znak RYBoz-RKM-077-310/13 (5005). Wobec tego, że innych uwag nie zgłoszono, Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie – uchwałę przyjęto jednogłośnie (39 głosów „za" – uchwała Nr XI/17/2013);
  3) zmiany uchwały Nr VIII/18/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior" z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia. Pani Dyrektor Biura wyjaśniła, że uzasadnienie podjęcia przedmiotowej uchwały przedstawił wcześniej Prezes, gdy proponował jej umieszczenie w porządku obrad. Nadto potrzeba zmiany wynika z wcześniej już przyjętej w tym względzie zmiany Statutu – przepis uchwały nie może być sprzeczny ze Statutem. Zebranie zgodziło się z przedstawioną propozycją i przyjęło ją jednogłośnie (39 głosów „za" – uchwała Nr XI/18/2013);
  4) upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior" do wprowadzania zmian w załączniku nr 2 (limity finansowe na środki osi priorytetowej 4) do umowy zawartej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uwag nie wniesiono i proponowaną uchwałę przyjęto jednogłośnie (39 głosów „za" – uchwała Nr XI/19/2013).

Ad 10. Pan Prezes poinformował, iż Zarząd w nieodległym czasie chciałyby spotkać się z Burmistrzami i Wójtami, aby omówić przedsięwzięcia, jakie powinniśmy podjąć w związku z kolejnym okresem programowania na lata 2014-2020, w szczególności rozpocząć prace związane z opracowaniem nowej strategii. Pan Jerzy Gumuliński podziękował Stowarzyszeniu, a szczególnie Zarządowi i pracownikom Biura, za pomoc w realizacji VIII Maratonu Kolarskiego „Pętla Drawska", którego był komandorem – odpowiadał za większość spraw organizacyjnych. Poinformował, że dzięki pomocy, jaką w ramach środka 4.2 otrzymał na przeprowadzenie Maratonu (w którym uczestniczyło ponad 400 osób) w zgodnej ocenie zarówno jego uczestników, jak i organizatorów cyklu maratonów organizowanych w ramach Pucharu Polski, Maraton był oceniony bardzo wysoko – wielu zapowiada ponowny start w przyszłym roku. Na zakończenie Pan Jerzy Gumuliński wniósł do Zarządu, aby rozważyć możliwość współpracy Stowarzyszenia przy organizacji IX Maratonu w 2014 r.

Pani Dyrektor Biura LGR, Irmina Olejnik-Czerwonka, przedstawiła informacjęb o realizacji budżetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior". Wg stanu na dzień 25 października 2013 r. Stowarzyszenie, na podstawie umowy z MRiRW, otrzymało środki finansowe w kwocie 13 164 509,98 zł, z tego do dofinansowania wniosków składanych przez beneficjentów w trzech konkursach, organizowanych w latach 2012-2013, przeznaczona jest kwota 11 627 879,31 zł. Dotychczas, w ramach dwóch konkursów, ogłoszonych na wszystkie rodzaje operacji, wpłynęło łącznie 107 wniosków o całkowitej wartości 34 035 186,74 zł, co stanowi aż 292,70 % środków finansowych, którymi dysponujemy. Komitet decyzyjny LGR wskazał do dofinansowania już 10 952 340,11 zł. tj. 94,19 % środków przeznaczonych na wszystkie konkursy, przy czym Samorządy Województw (Lubuskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie) dotychczas zawarły z naszymi beneficjentami 46 umów na łączną kwotę 9 818 682,13 zł, tj. 84,44 % środków przeznaczonych do wykorzystania przez beneficjentów. Po uwzględnieniu części budżetu, przeznaczonego na funkcjonowanie LGR oraz współpracę międzyregionalną, to wykonanie budżetu wynosi 78,43 %, a gdy doliczy się umowy, które potencjalnie mogą być jeszcze w br. zawarte (na ok.1 000 000 zł), to na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonanie budżetu ogółem wyniesie ponad 85 %. Pani Dyrektor podkreśliła dobrą pracę w tym względzie pracowników Biura. Zebrani z zadowoleniem przyjęli przedstawioną informację, potwierdzając właściwą pracę pracowników Biura w tym względzie. Pan Stanisław Bauć stwierdził, że nie wszyscy rybacy orientują się w obowiązujących uregulowaniach prawnych i w związku z tym zaproponował, aby na przyszły rok zaplanować i zapenić w budżecie środki na szkolenie, które przybliży rybakom problematykę związana z funkcjonowaniem gospodarstw rybackich m.in. w zakresie przepisów związanych ze sprzedażą ryb. Pan Prezes odpowiedział, iż Zarząd rozważy zgłoszony postulat, ale już dzisiaj może powiedzieć, że jest możliwość przeprowadzenia takiego szkolenia.
W odpowiedzi Panu Staroście, Lesławowi Śliżewskiemu, o przyszłość LGR, Pani Dyrektor Biura stwierdziła, że na razie czekamy na przepisy unijne (opóźnienie półroczne) i nie znamy budżetu na ten okres. Jednak z tego co już jest wiadomym, przyszłe stowarzyszenia to lokalne grupy działania jedno lub wielofunduszowe, jeden obszar działania i jedna strategia, która będzie kompatybilna ze strategią wojewódzką. Najbliższa przyszłość powinna w tym względzie wszystkie niewiadome wyjaśnić, gdyż już najwyższy czas aby lokalnie przystąpić do działań. Pan Irenusz Kostka dodał, że w dniu 8 listopada 2013 r., będzie miała miejsce konferencja w Pełczycach, organizowana przez LGD „Lider Pojezierza", podczas której będzie mowa o przyszłości oraz będzie spotkanie z burmistrzami w sprawie nowego okresu programowania. Wg Pana Irenusza Kostki podstawą będą umowy partnerskie z samorządami, gdyż to gminy będą decydować o przyszłości.

 Ad. 11. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zebrania, o godz. 18.00, zamknął Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior".

 

Uchwały Walnego Zebrania:
Pobierz Uchwałę Uchwała Nr XI.16 - jednolity tekst Statutu - 29.10.2013 r. 
Pobierz Uchwałę Uchwała Nr XI.16 - w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Jezior" - 29.10.2013 r.
Pobierz Uchwałę Uchwała Nr XI.17 - w sprawie zmian LSROR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior" - 29.10.2013 r.
Pobierz Uchwałę Uchwała Nr XI.17 - zmiana limitu finansowego - załącznik nr 2 - 29.10.2013 r.
Pobierz Uchwałę Uchwała Nr XI.18 - zmieniająca uchwałę Nr VIII/18/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Jezior" - 29.10.2013 r.
Pobierz Uchwałę Uchwała Nr XI.18 - w sprawie wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior" - 29.10.2013 r. - tekst jednolity
Pobierz Uchwałę Uchwała Nr XI.19 - w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Jezior" do wprowadzania zmian w załączniku nr 2 (limity finansowe na środki osi priorytetowej 4) do umowy zawartej z MRiRW o warunkach i sposobie realizacji LSROR - 29.10.2013 r.

partnerzyBierzwnikChoszcznoDrawnoKrzecinMiroslawiecPelczycePowiatReczSuchanSzersza-perspektywaPZW GorzowPZW Pila