Biuro LGR

Odwiedziło nas...

Dziś0
Wczoraj13
Wizyt w tygodniu89
Wizyt w miesiącu283
Łącznie wizyt69327


XII Walne Zebranie Członków

PROTOKÓŁ Z XII WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA „PARTNERSTWO JEZIOR” z dnia 30 maja 2014 r.

 Zobacz podjęte uchwały (kliknij)...

XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” odbyło się dnia 30 maja 2014 r., w sali konferencyjnej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie, przy ul. Rynek 6.

Ad.1. O godzinie 16:00 Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Pan Bogusław Szymański, otworzył zebranie, witając przybyłych członków Stowarzyszenia.

Ad.2. Prezes Zarządu zaproponował na funkcję Przewodniczącego Zebrania Pana Ireneusza Kostkę, na Zastępcę Przewodniczącego Panią Katarzynę Węgierską, a na Sekretarza Walnego Zebrania Pana Leopolda Ochalika – kandydaci wyrazili zgodę. W głosowaniu na Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia zadecydowali jednogłośnie za ich wyborem.

Ad.3. Pan Ireneusz Kostka, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR, stwierdził, że Walne Zebranie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia,ale z uwagi na brak quorum (na 71 członków obecnych było 32 członków) zamknął Zebranie, ogłaszając jednocześnie, iż wyznacza kolejne Zebranie na ten sam dzień, za 30 minut od zamknięcia przedmiotowego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia tj. w tym samym miejscu, o godz. 16.30. (§ 20 ust. 5 Statutu).

O godzinie 16.30 Przewodniczący Zebrania ponownie otworzył Zebranie i stwierdził, że na 71 członków w Zebraniu bierze udział 36 członków (w tym 12 przez pełnomocników – 7 pełnomocnictw załączono do protokołu, a 5 jestsą w aktach członków – Małgorzaty Brzozowskiej, Ilony Brzozowskiej-Balbus, Elżbiety Szymańskiej, Marcina Czerwonki i Mirosława Balbusa) i w związku z tym Zebranie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, oraz że mandaty zostały wydane wszystkim obecnym na Zebraniu członkom (lista obecności Członków Stowarzyszenia stanowi załącznik do protokołu). 

Ad.4. Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad:
  1. Otwarcie Zebrania i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.
  2. Wybór Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  8. Przedstawienie informacji z pracy Zarządu za okres od poprzedniego Zebrania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” za 2013 r.;
    2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2013 r.;
    3) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2013 r.;
    4) udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” za 2013 r.;
    5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia, dotyczącego projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”;
    6) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”;
    7) określenia górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior’’ na rok 2014;
    8) zatwierdzenia planu pracy Zarządu Stowarzyszenia na 2014 r.;
    9) wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”;
    10) wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”;
    11) zmiany regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie posiedzenia
  W tym miejscu Pan Zdzisław Brzozowski oświadczył, że rezygnuje z członkostwa w Komitecie LGR. W związku z tym Prezes Zarządu, Pan Bogusław Szymański, w imieniu Zarządu, wniósł o zmianę porządku obrad, polegającą na uwzględnieniu w porządku obrad następujących projektów uchwał w sprawach:
  1) w sprawie odwołania członka organu decyzyjnego Komitetu LGR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”;
  2) w sprawie powołania członka organu decyzyjnego Komitetu LGR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.
 

Pan Prezes wyjaśnił, iż potrzeba wniesienia pod obrady Zebrania proponowanych uchwał wynika z rezygnacji Pana Zdzisława Brzozowskiego z funkcji członka Komitetu LGR i koniecznością niezwłocznego uzupełnienia składu Komitetu do wymogów Statutu (12 członków).
Następnie Pani Irmina Olejnik-Czerwonka, zawnioskowała by do projektu uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” wprowadzić zmianę polegającą na zmianie Statutu w zakresie wyboru członków Zarządu i jego ukonstytuowania się (§ 23 Statutu).
Ponieważ innych zmian do zaproponowanego porządku obrad przez Zarząd Stowarzyszenia nie zgłoszono, Przewodniczący poddał głosowaniu zmieniony porządek w następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie Zebrania i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.
  2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  8. Przedstawienie informacji z pracy Zarządu za okres od poprzedniego Zebrania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” za 2013 r.; 
    2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2013 r.;
    3) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2013 r.;
    4) udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” za 2013 r.;
    5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia, dotyczącego projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”;
    6) zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”;
    7) określenia górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior’’ na rok 2014;
    8) zatwierdzenia planu pracy Zarządu Stowarzyszenia na 2014 r.;
    9) wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”;
    10) wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”;
    11) zmiany regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”
    12) odwołania członka organu decyzyjnego Komitetu LGR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”;
    13) powołania członka organu decyzyjnego Komitetu LGR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie posiedzenia.
  Zaproponowany porządek po zmianach został przyjęty jednogłośnie (36 głosów „za”).
Ad.5. Przewodniczący Zebrania, Pan Ireneusz Kostka, zaproponował aby członkami Komisji Skrutacyjnej zostali:
  1) Bożena Giera;
  2) Aldona Moder;
  3) Wiktor Różański.
  Innych kandydatów nie zgłoszono. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Skład komisji został powołany jednogłośnie (36 głosy „za”). Przewodniczącą komisji została Pani Aldona Moder.
Ad.6. Przewodniczący Zebrania, Pan Ireneusz Kostka, zaproponował aby członkami Komisji Uchwał i Wniosków zostali:
  1) Jerzy Gumuliński;
  2) Aneta Kołuda;
  3) Józef Romanowski.
  Innych kandydatów nie zgłoszono. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Skład komisji został powołany jednogłośnie (36 głosy „za”). Przewodniczącym komisji został Jerzy Gumuliński.

Ad.7. Przewodniczący Zebrania, Ireneusz Kostka, stwierdził, że protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków tj. z dnia 29 października 2013 r., był ogólnodostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz został w dniu dzisiejszym wyłożony na sali obrad, i w związku z tym wnosi o przyjęcie go bez odczytania. Jednak jeżeli zebrani wyrażą taką wolę to Przewodniczący odczyta protokół. Nikt z obecnych na Zebraniu członków nie zgłosił takiej potrzeby. W wyniku głosowania protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie (36 głosy „za”).

Ad.8. Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Bogusław Szymański, przedstawił informację z pracy Zarządu za okres od poprzedniego Zebrania tj. od dnia 29 października 2013 r. do dnia 30 maja 2014 r. Ze strony uczestników WZC pytań nie było.

Ad.9. Podjęto uchwały w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” za 2012 r. Dyrektor Biura, Pani Irmina Olejnik-Czerwonka, przedstawiła projekt uchwały zebranym. W szczególności zapoznała z załączonym sprawozdaniem, rachunkiem wyników i bilansem, z których to dokumentów wynika, iż Stowarzyszenie zamknęło rok obrotowy dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 69 198,48 zł (w 2013 r. była to kwota 28 199,10 zł). Pytań lub uwag nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (36 głosów „za” – uchwała Nr XII/01/2014);

 2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” za 2012 r. Sprawozdanie przedstawił Prezes Zarządu, wnosząc o jego zatwierdzenie. W swym wystąpieniu podkreślił m.in. operatywność Zarządu, a przykładem tego jest fakt, iż w omawianym okresie Zarząd Stowarzyszenia odbył 12 posiedzeń, podejmując 84 uchwały, które dotyczyły w szczególności następujących zagadnień: wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich wraz z załącznikami; składek członkowskich, w tym nadzoru w zakresie regulownia składek członkowskich (na dzień 31 grudnia 2013 r. nikt nie zalegał z zapłatą składek); wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia, Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków, Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia, Regulaminie organu decyzyjnego Komitetu LGR oraz Regulaminie Biura Stowarzyszenia (zalecenia poewaluacyjne); zwoływania, przygotowania i przeprowadzania Walnych Zebrań Członków (łącznie 2 WZC); ogłoszenia w dniu 20 grudnia 2012 r. II Konkursu o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, na który Zarząd postanowił przeznaczyć całą pulę środków finansowych, jaka była do wykorzystania tj. 9 620 142,95 zł. (Nabór wniosków zakończył się 15 marca 2013 r. Łącznie złożono 75 wniosków, które po ocenie formalnej przez Komitet, zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 26 kwietnia 2013 r.); przyjmowania do Stowarzyszenia nowych członków (w 2013 r. przyjęto 13 nowych członków i jednocześnie z różnych powodów skreślono z ewidencji 5 członków. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nasze Stowarzyszenie liczyło 70 członków, przy czym na dzień 31 grudnia 2012 r. było 72 członków). Następnie Pan Prezes przedstwił zamierzenia na 2014 r., z których do najważniejszych należą m.in.: przeprowadzenie III Konkursu naboru wniosków o dofinansowanie (ostatni – rozpoczął się 26 maja 2014 r.); promowanie Stowarzyszenia, jego działalności oraz obszaru objętego LGR poprzez m.in. uczestniczenie Stowarzyszenia w imprezach organizowanych przez Gminy należące do obszaru działania LSROR; prowadzenie działań aktywizujących lokalne społeczności – zaplanowano organizację 8 jednodniowych punktów informacyjnych podczas imprez organizowanych w Gminach należących do LGR oraz szkolenia z tematów zawartych w LSROR, w tym informowanie o zasadach i procedurach naboru wniosków na przyznanie pomocy w roku 2014, z zakresu wytycznych i procedur, rozporządzeń oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność; przystąpienie do działań związanych z przygotowaniami do przyszłego okresu programowania 2014 – 2020.
  Jednym z najważniejszych wydarzeń tego okresu była konferencja, zorganizowana w dniach 30 września i 01 października 2013 r. w Barlinku. Konferencja dotyczyła podsumowania 6-miesięcznej prezydencji w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich, sprawowanej przez nasze Stowarzyszenie. Równolegle trwała konferencja naukowa pt. „Antropopresja na ekosystemy wodne, a ochrona przyrody i aktywizacja rybactwa”, zorganizowana wspólnie z Drawieńskim Parkiem Narodowym. O dofinansowanie tej drugiej konferencji wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, na wydanie stosownej publikacji, w której będą zawarte m.in. referaty naukowe, jakie zostały zaprezentowane podczas konferencji. Wg oceny Zarządu, konferencje zostały właściwie przygotowane: dopisali zarówno uczestnicy konferencji, jak i prelegenci. Należy uznać, iż obie konferencje spełniły zakładane cele. Pytań lub uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (36 głosów „za” – uchwała Nr XII/02/2014);

 3. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” za 2012 r.. Sprawozdanie omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę Zarządu pod względem systematyczności spotkań i skuteczności realizacji swoich obowiązków, jak również podjętych inicjatyw. Komisja dobrze oceniła również pracę Zarządu pod względem formalnym i merytorycznym. Każde posiedzenie Zarządu było odpowiednio udokumentowane: protokół z posiedzenia, lista obecności osób biorących udział w posiedzeniach oraz oryginały podjętych uchwał. Potwierdzeniem skuteczności działania Zarządu są również pozytywne wyniki kontroli zewnętrznych, przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, a także przez pracowników Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W zakresie funkcjonowania Komitetu LGR Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień. Dokumentacja z posiedzeń Komitetu zawiera najistotniejsze treści wynikające z porządku obrad i od strony formalnej jest poprawnie sporządzona. Procedury dotyczące przeprowadzenia naborów wniosków były przestrzegane. Komisja zapoznała się również z treścią odwołań Wnioskodawców i akceptuje działania Zarządu i Komitetu w zakresie sposobu postępowania w sprawach podnoszonych w odwołaniach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Stanisław Bauć, podkreślił, iż zarówno dokumentacja Biura Stowarzyszenia, jak i dokumentacja Zarządu, Komitetu oraz dokumentacja dotycząca członków Stowarzyszenia prowadzona jest właściwie, co zdaniem Przewodniczącego, dobrze świadczy o wywiązywaniu się z nałożonych obowiązków przez pracowników Biura LGR w tym zakresie. Także sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe zostało przez Komisję Rewizyjną ocenione pozytywnie, ponieważ działalność merytoryczna oraz gospodarowanie środkami finansowymi było racjonalne i uzasadnione, o czym świadczy m.in. przedstawiony wcześniej rachunek wyników i dodatni bilans finansowy za 2013 r.
  Z uwagi na to, że uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Zebrania poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego uchwałę przyjęto jednogłośnie (36 głosów „za” – uchwała Nr XII/03/2014);

 4. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” za 2013 r. W imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpił jej Przewodniczący, Pan Stanisław Bauć, który stwierdził, że mając względzie wcześniej przedstawiony protokół i załączone do niego dokumenty, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i w związku z tym wnosi o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” absolutorium. Przewodniczący Zebrania poddał wniosek pod głosowanie – wniosek przyjęto jednogłośnie i tym samym udzielono Zarządowi absolutorium za 2013 r. (36 głosów „za” – uchwała Nr XII/04/2014);

 5. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia, dotyczącego projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”. Sprawozdanie przedstawił Pan Bogusław Szymański, Prezes Zarządu, omawiając szczegółowo przebieg II Konkursu, na który złożono 75 wniosków i po ocenie Komitetu przesłano do Urzędu Marszałkowskiego 73 wnioski (2 wnioski wycofała Gmina Drawno). Konkurs odbył się we wszystkich zakresach, przewidzianych dla osi 4 „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w terminie od 11 lutego 2013 r. do 15 marca 2013 r., przy alokacji 9 620 142,95 zł dostępnych środków tj. o 4 976 203,95 zł więcej niż w I Konkursie. Złożone wnioski opiewały łącznie na kwotę 12 801 841,43 zł, co oznacza, że przekroczona została kwota, jaką mieliśmy do dyspozycji wnioskodawców, o 3 181 698,48 zł. Podkreślenia wymaga też fakt, że wnioskodawcy planowali wykonać operacje za łączną kwotę 21 655 150,65 zł, przy wkładzie własnym wynoszącym 6 098 643,94 zł. Samorządy Województw (Lubuski, Wielkopolski i Zachodniopomorski) dotychczas zawarły z naszymi beneficjentami 50 umów na łączną kwotę 9 904 863,84 zł, tj. 85,21 % środków przeznaczonych do wykorzystania przez beneficjentów, a gdy doliczy się umowy, które potencjalnie mogą być jeszcze w zawarte, to będzie kwota 11 165 498,18 zł, czyli 96,02 % budżetu przeznaczonego dla beneficjentów. Nadto Prezes  poinformował, że następny, a zarazem ostatni III Konkurs, został ogłoszony w dniu 28 marca 2014 r., na operacje pn. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa na który zostały przeznaczone wszystkie środki, jakie jeszcze pozostały do wykorzystania tj. 550 766,03 zł. Przewiduje się, iż procedowanie złożonych wniosków powinno zostać zakończone w I połowie lipca br. Uwag nie zgłoszono i uchwałę przyjęto jednogłośnie (36 głosów „za” – uchwała Nr XII/05/2014);

 6. zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”. Pani Irmina Olejnik-Czerwonka wniosła, aby zmienić § 23 Statutu w zakresie wyboru członków Zarządu i jego ukonstytuowania się. Podkresliła, że aktualny zapis statutowy w tym względzie nie jest jednoznaczny i aby na przyszłość uniknąć rozbieżności interpretacyjnych, zaproponowała aby Zarząd wybierał Prezesa i Wiceprezesa ze swego grona, analogicznie jak to jest przy wyborze Komisji Rewizyjnej. Nadto Pani Dyrektor poinformowała, że w związku ze zmianami wprowadzonymi w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”, XI Walne Zebranie Członków, w dniu 29 października 2013 r., podjęło uchwałę Nr XI/16/2013 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”, i w § 2 uchwały przyjęło tekst jednolity Statutu. Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 26 marca 2014 r., odmówił przyjęcia do akt rejestrowych tekstu jednolitego z uwagi, iż treść § 22 Statutu nie była zgodna ze zmianami przyjętymi przez powyższe WZC. Zdaniem Pani Dyrektor nastąpiła oczywista pomyłka, gdyż w § 22 wprowadzono nowe zapisy, nie usuwając jednocześnie zapisów poprzednich. Aktualnie proponowany tekst (uwzględniający zmianę z XII WZC) zawiera prawidłowe brzmienie tego przepisu i dlatego Pani Dyrektor wniosła o podjęcie przedmiotowej uchwały.Uwag nie zgłoszono i uchwałę przyjęto jednogłośnie (36 głosów „za” – uchwała Nr XII/06/2014);

 7. określenia górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior’’ na rok 2014. Omawiając projekt uchwały, Dyrektor Biura LGR, Pani  Irmina Olejnik-Czerwonka, wskazała na przepis § 20 ust. 4 pkt 9 Statutu Stowarzyszenia, który upoważnia WZC do określenia Zarządowi górnej granicy zobowiązań  majątkowych, podejmowanych przez Zarząd. Zarząd proponuje, aby to była kwota, jaka jest w umowie o dofinansowanie LGR, powiększona o 20 %. Zebranie zgodziło się z przedstawiona propozycją i ustaliło kwotę w wysokości 403 198,07 zł – przyjęto jednogłośnie (36 głosów „za” – uchwała Nr XII/07/2014);

 8. zatwierdzenia planu pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior’’ na 2014 r. Plan pracy Zarządu Stowarzyszenia przedstawił Prezes Zarządu, Pan Bogusław Szymański, informując zebranych o planowanych przedsięwzięciach na 2014 r., z których najważniejsze to m.in.: realizacja LSROR, prezentacja zamierzeń i efektów pracy Stowarzyszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w miejscowych mediach; promowanie Stowarzyszenia, jego działalności oraz obszaru objętego LSROR poprzez m.in. uczestniczenie Stowarzyszenia w imprezach organizowanych przez Gminy należące do obszaru działania LGR oraz udział w imprezach promocyjnych poza obszarem objętym LSROR np. Targi Rolne Agro Pomerania w Barzkowicach, Jarmark Jakubowy w Szczecinie; organizacja wyjazdów studyjnych członków Stowarzyszenia, w ramach promocji obszarów LGR z Województwa Zachodniopomorskiego; dofinansowanie Maratonu Kolarskiego „Pętla Drawska”; wydanie mapy obszarów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” i Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej; udzielanie konsultacji oraz organizowanie spotkań i szkoleń dotyczących wypełniania wniosków o dofinansowanie, składanych za pośrednictwem Biura LGR oraz przeprowadzanie wśród dzieci i młodzieży konkursów wiedzy o LGR i Programie Operacyjnym RYBY 2007 – 2013. Nadto, co jest priorytetem w działalności Zarządu, kontynowanie prac związanych z przygotowaniem Stowarzyszenia do następnego okresu programowania na lata 2014 – 2020. Zmian nie wniesiono i proponowany plan przyjęto jednogłośnie (36 głosów „za” – uchwała Nr XII/08/2014);

 9. wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”. Na wstępie, Pan Bogusław Szymański, Prezes ustępującego Zarządu, podkreślił, że dla niego to był wielki zaszczyt stać na czele Stowarzyszenia oraz współpracować z Zarządem. Dziękując za czteroletnią współpracę, wspominał, że każdy z członków Zarządu miał swoje zasługi i sukcesy, a czas poświęcony na działanie w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”, nie był czasem straconym, a wręcz przeciwnie – Zarząd spełnił większość nałożonych zadań, szczególnie w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Prezes wyraził też nadzieję, że współpraca będzie trwała nadal pomimo, że niektóre osoby mogą już nie być członkami władz statutowych. Wciąż będą bardzo cennymi członkami Stowarzyszenia, którzy swym doświadczeniem i wiedzą, stanowią trzon i serce tej organizacji. Zachęcił, aby współpraca owocowała nowymi pomysłami i działaniami, zgodnymi z duchem naszego Statutu. Zmiana kadencji wymusza też pewne zmiany organizacyjne w Stowarzyszeniu, i dlatego Prezes liczy na dobre pomysły, rady i wsparcie dla nowego Zarządu. Podziękował również wszystkim Członkom Stowarzyszenia za zrozumienie, wsparcie i zaufanie.
  Przed przystąpieniem do wyboru nowego składu Zarządu, ustępujący Prezes wyjaśnił, iż zgodnie z § 23 ust.2 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd składa się z od 5 do 7 członków i dotychczas funkcjonował w skłdzie 7-osobowym. Jednak w związku z planowanymi działaniami, jakie będą miały miejsce w najbliższym czasie (przygotowania do okresu programowania 2014-2020, w tym przystąpienie do opracowania LSR) oraz faktyczną mobilnośią Członków Zarządu (dotychczas posiedzenia Zarządu odbywały się z reguły w 4-5 osobowym składzie), Prezes zaproponował, aby skład Zarządu ograniczyć do 5 osób. Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie wniosek, który przyjęto jedngłośnie.

  Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Zarządu. Jako pierwsza kandydatury do Zarządu Stowarzyszenia zgłosiła Pani Irmina Olejnik-Czerwonka, w osobach:
    a) Pana Bogusława Szymańskiego, na funkcję Prezesa Zarządu,
    b) Pana Marcina Matyję, na funkcję Wiceprezesa Zarządu,
    c) Pana Jacka Gida, na członka Zarządu,
    d) Pana Ireneusza Kostkę, na członka Zarządu
    e) Pana Aleksandra Matusiaka, na członka Zarządu.

  Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Zarządu Stowarzyszenia.
  Ponieważ nie zgłoszono innych kadydatur, Przewodniczący Zebrania zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów – przyjęty jednogłośnie.
  Następnie – za zgodą zebranych – odbyło się głosowanie jawne „en bloc” nad zgłoszonym składem Zarządu i proponowanymi funkcjami. Zebrani opowiedzieli się jednomyślnie za wyborem Zarzadu w zaproponowanym składzie (36 głosów „za” – uchwała Nr XII/09/2014). W imieniu nowopowołanego Zarządu głos zabrał Pan Bogusław Szymański, który podziękował za okazane zaufanie i prosił członków Stowarzyszenia o intesywne włączenie się w jego prace, gdyż czeka nas teraz trudny okres: zakończenie PO Ryby 2007-2013 i przygotowanie się do kolejnego okresu programowania 2014-2020, a szczególnie opracowanie nowej LSR;

 10. wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”. Pan Stanisław Bauć, przewodniczący ustępującej Komisji Rewizyjnej, podziękował członkom Komisji oraz Zarządowi za dotychczasową współpracę. W następnej kolejności, Pan Bogusław Szymański, zgłosił do Komisji Rewizyjnej następujących kandydatów:
    a) Pana Stanisława Baucia, na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
    b) Pana Zdzisława Kugiel, na zastępcę przewod. Komisji Rewizyjnej,
    c) Pana Jerzego Gumulińskiego, na sekretarza Komisji Rewizyjnej.

  Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  Ponieważ nie zgłoszono innych kadydatur, Przewodniczący Zebrania zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów – przyjęty jednogłośnie.
  Następnie – za zgodą zebranych – odbyło głosowanie się jawne „en bloc” nad zgłoszonym składem Komisji Rewizynej i proponowanymi funkcjami. Zebrani opowiedzieli się jednomyślnie za wyborem Komisji Rewizyjnej w zaproponowanym składzie (36 głosów „za” – uchwała Nr XII/10/2014). W imieniu nowopowołanej komisji Rewizyjnej głos zabrał Pan Stanisław Bauć, dziękując za wybór i za okazane zaufanie;

 11. zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”. Prezes Zarządu, przedstawiając projekt uchwały, w szczególności wskazał na istniejącą w Regulaminie Zarządu lukę prawną, polegającą na braku określenia, kto w okresie od zakończenia kadencji Zarządu Stowarzyszenia do czasu wyboru nowego Zarządu sprawuje władzę wykonawczą, Nadto nie uregulowano sposobu powołania prezesa i wiceprezesa Zarządu. Zebrani zgodzili się z tą argumentacją. W głosowaniu zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie (36 głosów „za” – uchwała Nr XII/11/2014);

 12. odwołania członka organu decyzyjnego Komitetu LGR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”. Pan Prezes Zarządu przypomniał, iż Pan Zdzisław Brzozowski, który w Komitecie reprezentuje sektor rybacki, już w trakcie ustalania porządku obrad zgłosił rezygnację z pełnienia funkcji członka Komitetu i w związku z tym zachodzi konieczność formalnego odwołania go przez WZC (§ 20 ust. 4 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia). Jednogłośnie odwołano Pana Zdzisława Brzozowskiego z funkcji członka Komitetu(36 głosów „za” – uchwała Nr XII/12/2014);

 13. powołania członka organu decyzyjnego Komitetu LGR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”. Pan Prezes Zarządu stwierdził, iż w związku z rezygnacją i odwołaniem Pana Zdzisława Brzozowskiego, istnieje potrzeba uzupełnienia składu Komitetu, z tym że powinien to być kandydat, reprezentujący sektor rybacki. Przewodniczący Zebrania wniósł o zgłaszanie kandydatów. W związku z tym Pan Bogusław Szymański zgłosił Pana Andrzeja Kliza – kandydat wyraził zgodę. Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący zamknął listę kandydatów i zarządził głosowanie – Pan Andrzej Kliz został wybrany w skład Komitetu jednogłośnie (36 głosów „za” – uchwała Nr XII/13/2014).

Ad 10. Pani Dyrektor omówiła przedsięwzięcia, jakie Biuro LGR podjęło w związku z organizacją III Konkursu, a w szczególności: ogłoszenia o Konkursie umieszczono na stronie www Stowarzyszenia oraz na obszarze objętym LSROR w gablotach w każdej Gminie, i w lokalnych gazetach: Nasza Gazeta (obejmująca powiat choszczeński) i Pojezierze Wałeckie (obejmująca m.in. Gminy Mirosławiec i Tuczno). Z własnej inicjatywy ogłoszenie o Konkursie umieściła Trybuna Zachodnia, która swoim zasięgiem obejmuje powiat choszczeński. W dniach od 12 maja 2014 r. do 21 maja 2014 r., dla potencjalnych beneficjentów przeprowadziliśmy w poszczególnych Gminach cykl szkoleń związanych z naborem wniosków. Nadto w gablotach umieściliśmy Harmonogram szkoleń oraz wysłaliśmy do członków Stowarzyszenia i osób, które od ostatniego Konkursu konsultowały możliwość dofinansowania (osobiście w Biurze lub telefonicznie) informacje o kolejnym Konkursie – łącznie wysłaliśmy drogą mailową informacje do 66 osób. W dniu dzisiejszym, o godz. 13.00, odbyło się szkolenie dla Członków Komitetu, celem przypomnienia obowiązujących zasad rozpatrywania WoD, omówienia zmian w kartach ocen oraz protokołu z kontroli przeprowadzonej przez MRiRW w 2013 r.
Pani Dyrektor przedstawiła w ogólnym zarysie przyszłość LGR-ów, o której była mowa na konferencji w dniach 22-23 maja 2014 r. w Warszawie. Jednak głównym celem spotkania było przedstawienie wypracowanych założeń, dotyczących Instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020”, który wywodzi się ze stosowanego obecnie podejścia Leader w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz osi priorytetowej 4 w zakresie Europejskiego Funduszu Rybackiego. Nową cechą tego instrumentu jest rozszerzenie jego zastosowania na politykę spójności UE. Innych spraw nie zgłoszono.

Ad. 11. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zebrania, o godz. 18.30, zamknął Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Jezior”.

Uchwały Walnego Zebrania:
excel ikona Uchwala
Nr XII.01
- bilans za 2013 r. - 25.04.2014 r.
excel ikona

Uchwała
Nr XII.01

- rachunek wyników za 2013 r. - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.01

- sprawozdanie finansowe za 2013 r. - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.01

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.02

- sprawozdanie z działalności Zarządu za 2013 r. - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.02

- zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.03

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.03

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 r. - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.04

- absolutorium dla Zarządu - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.05

- sprawozdanie z realizacji LSROR - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.05

- zatwierdzenie realizacji LSROR - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.06

- jednolity tekst Statutu - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.06

- zatwierdzenie jednolitego tekstu Statutu - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.07

- zaciagąnie zobowiazań przez Zarząd - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.08

- w spr. planu pracy Zarządu na 2014 r. - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.08

- zatwierdzenie planu pracy Zarządu na 2014 r. - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.09

- wybór Zarządu - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.10

- wybór Komisji Rewizyjnej - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.11

- tekst jednolity Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.11

- zmiany w regulaminie Zarządu - 25.04.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.12

- odwołanie z Komitetu p.Brzozowski - 30.05.2014 r.
word ikona

Uchwała
Nr XII.13

- powołanie w skład Komitetu p.Kliz - 30.05.2014 r.

partnerzyBierzwnikChoszcznoDrawnoKrzecinMiroslawiecPelczycePowiatReczSuchanSzersza-perspektywaPZW GorzowPZW Pila